Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Hayatımızın büyük bir bölümünü kolaylaştıran teknoloji alanında ortaya çıkan büyük değişimler, etkisini göstererek suç işlenebilen yeni alanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toplum üzerinde bilgisayar ağlarının ve elektronik verilerin suç işleme amacıyla da kullanılabileceği ve bu nedenle yeni suç tiplerinin tanımlanması ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiştir. Türk Ceza Kanunumuz ile ve ilgili diğer kanunlarımızla, ayrıca yönetmeliklerimizle ve ülkemizce imzalanmış olan Uluslararası Sözleşmeler ile ulusal ve uluslararası alanda sanal ortamda işlenen suçlara karşı toplumun korunması amacı güdülerek dijital ağ, sistem ve verilerin gizliliğine karşı meydana gelebilecek eylemlerin Ceza Hukuku içerisinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tamamlanması amaçlanmaktadır.

Bilişim ile ilgili suçlar en temelde Bilişim Suçları ile Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bilişim sistemleri vasıtasıyla verilere ve veri işlemeyle bağlantısı bulunan sistemlere girerek veya teknik araçlarla sistemlere girmeden verileri izleyerek işlenen suçlar Bilişim Suçlarıdır. Bilişim Suçlarının meydana gelebilmesi için bilgisayar veya akıllı telefon, tablet gibi bilgisayar benzeri cihazlar, kablosuz ağlar, 4,5G gibi veri iletişimini sağlayabilecek iletişim ortamı ve bu cihazların çalışmasını sağlayacak elektrik enerjisi ile bilişim ortamının meydana gelmesi gerekmektedir. Ayrıca bilişim sistemlerinin bilişim suçları kapsamı dışında yer alan suçları işlemede araç olarak kullanılmasını sağlayan bilgisayar programı, şifre ve diğer kodların oluşturulması ve suç işlemeye hazır hale getirilmesi sürecinin sağlanması da Bilişim Suçları kapsamında yer almaktadır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzda 243, 244, 245, 245/A ve 246.maddelerde Bilişim Suçları düzenlenmiştir. Bu bakımdan, hukuka aykırı biçimde bilişim sistemine girme ve kalmaya devam etme, bu nedenle verileri yok etme, değiştirme, bozma, erişilemez hale getirme, sisteme veri yerleştirme, verileri başka yere gönderme, bilişim sistemleri arasındaki verileri sisteme girmeksizin hukuka aykırı olarak izleme, sistemin işleyişini engelleme ve bozma, kendisine ait olmayan banka veya kredi kartını rıza olmaksızın kullanma veya kullandırma, başkalarının banka hesabı doğrultusunda sahte banka veya kredi kartı üretme veya üretilen bu kartları edinme, yine bu kartları kullanma fiilleri Bilişim Suçları kapsamında yer alan fiillerdir.

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar ise klasik suçların bilişim yoluyla işlenmesidir. Giderek artan bu suçlar, Türk Ceza Kanununda yer alan hakaret suçu, haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, kişisel verilerin kaydedilmesi, hırsızlık, dolandırıcılık, halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, kanunlara uymamaya ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, müstehcenlik, kumar oynamak için yer ve imkan sağlama, fuhuş ve iftira suçları, ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz ile koruyucu programların etkisiz kılınmasına yönelik hazırlık hareketleri suçları, imza oluşturma verilerinin izinsiz kullanılması ve elektronik sertifika sahtekarlığı suçları bilişim yoluyla işlenen suçlardır.

BİLİŞİM HUKUKU ALANINDA HİZMETLERİMİZ

Bilişim hukuku alanında ulusal ve uluslararası platformlarda internet ortamında yapılan ve suç unsuru içeren yayınlara erişim engelleme ve içerik çıkarma süreci ile ilgili çalışmalarımız bulunmaktadır. Bunun yanında Bilişim Suçları ve Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar bakımından Ceza Hukuku alanında gerekli dilekçeleri hazırlayıp yetkili mercilere sunmak, ifade alma esnasında hazır bulunmak, Ceza Mahkemelerinde Sanık ve Katılan Vekilliği yapmak, itiraz edilebilecek aleyhe verilen kararlara itirazda bulunmak, sanık ve katılan lehine İstinaf ve Temyiz yoluna başvurmak şeklinde yerine getirdiğimiz hizmetlerimiz, bu alanda uzman avukatlarımızla dava avukatı olarak ve hukuki danışmanlık sıfatıyla tüm süreci ve aşamaları kapsayacak şekilde sonuç odaklı yerine getirilmektedir.

Bilişim Hukuku Yazı Arşivi

Bilişim Hukuku konusuyla ilgili yazılar.

İzmir Bilişim Avukatı
İzmir Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku diğer hukuk dallarına göre oldukça yeni bir alandır. Bilişim hukukunun, ceza davaları ve hukuk davaları ile birçok kesişimi bulunmaktadır. İzmir bilişim avukatı, gerek ceza davaları gerekse hukuk davalarında bilişim hukuku ile ilgili konularda gerekli hizmeti vermektedir. → yazıyı okuyun