İzmir Ortaklığın Giderilmesi Avukatı

İzmir Ortaklığın Giderilmesi Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Eski adı İzalei Şüyu, diğer adıyla da paylaşma olan davalara bakan İzmir ortaklığın giderilmesi avukatı, bölünmüş olmayan birden fazla sahibi olan taşınır veya taşınmazın, miras kalan malın, evin, tarlanın, arsanın, herkesin payları oranında bölünmesini ve hakim kararı ile pay sahiplerine paylaştırılmasını sağlar. İzmir ortaklığın giderilmesi avukatı aşağıda yazılı konularda ortaklığın giderilmesi davasını yürütür;

İzmir Ortaklığın Giderilmesi Avukatı, Soru - Cevap

 • Paylı mülkiyette paylaşım nasıl olur?

  Paylaşıma konu olan mal bölünebilir bir mal ise bölünerek ortaklık giderilir. Konu mal bölünemeyecek bir mal ise satılıp paraya çevrilip paylaştırılması suretiyle ortaklık giderilir. Paraya çevrilen mal her paydaşa payı oranında dağıtılır.

 • Elbirliği ile mülkiyette paylaşım nasıl olur?
  • Türk Medeni Kanunun 701. Maddesinde elbirliği mülkiyeti tanımlanmıştır: “Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tümüne yaygındır.”
  • Türk Medeni Kanunun 703. Maddesinde elbirliği mülkiyetinde paylaşımın nasıl yapılacağı belirtilmiştir; “Paylaştırma aksine bir hüküm bulunmadıkça, paylı mülkiyet hükümlerine göre yapılır.
 • Ortaklığın giderilmesi davası aşamaları nelerdir?
  • Ortakların veya mirasçıların kendi aralarında anlaşmaları halinde sözleşme yoluyla paylaşılır.
  • Kendi aralarında anlaşamamaları halinde ortaklığın giderilmesi davası açılır.
  • Paylaşıma konu mal paylara bölünebiliyorsa, bölünerek ortaklara payları oranında dağıtılır.
  • Paylaşıma konu edilen mal paylara bölünemiyorsa mahkeme tarafından satılarak paraya çevrilir ve paydaşlara payları oranında paylaştırılır.
 • Ortaklığın giderilmesi ne kadar sürer?

  Paydaşlar arasında anlaşma sağlanamadıysa ve paylaştırılması gereken mal bölünemiyorsa malın satışı yoluna gidilir. Davanın sona erebilmesi için malın satılması beklenmektedir. Kesin bir süre, bu satışın ne zaman gerçekleşebileceği belli olmadığı için söylenemez. Ortalama olarak ortaklığın giderilmesi davası 1 sene sürmektedir.

 • Ortaklığın giderilmesi davasına hangi mahkeme bakar?

  Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Davaya konu edilen mal, taşınmaz bir mal ise yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

 • Zamanaşımı var mıdır?

  Ortaklığın giderilmesi davası için öngörülmüş bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası her zaman açılabilir.

 • Ortaklığın giderilmesi davasını kimler açabilir?

  Türk Medeni Kanun 698/1 de belirtildiği üzere; Paydaşların her biri malın paylaşılmasını talep edebilir. Ortaklığın giderilmesi davasını açabilecek kişiler söz konusu taşınır veya taşınmaz maldaki pay sahipleridir.

 • Ortaklığın giderilmesi davası hangi hallerde açılamaz?
  • Mirası reddetmiş kişiler ortaklığın giderilmesi davası açamaz. Söz konusu kısıtlama mirası reddetmiş kişilerin mirasçılarına uygulanmamaktadır.
  • Mirasa temsilci olarak atanan ve mirasta payı bulunmayan kişinin dava açma hakkı yoktur.
  • Taşınmaz malda, intifa hakkı bulunan fakat mülkiyeti bulunmayan kişinin dava açma hakkı yoktur.
 • Taşınır mallarda ortaklığın giderilmesi nasıl olur?

  Taşınır mal bölünebilir bir mal ise paydaşlara payı oranında paylaştırılır. Taşınır mal bölünebilir değilse satılıp paraya çevrildikten sonra paydaşlara payları oranında dağıtılır.

 • Ortaklığın giderilmesi davasında keşif konusunda önemli noktalar nelerdir?

  Dava konusunu oluşturan taşınır veya taşınmazların değerlerini, hukuki durumlarını ve taşınmazın bölünebilir olup olmadığının tespiti önemlidir. Bu hususların açıklığa kavuşması önemlidir. Yetkili mahkeme keşif günü belirleyerek, keşifle iliği masrafların davacı tarafından karşılanmasını ister. Keşif yapılmadan karar verilmesi halinde bu karar hukuki olarak sağlıklı olmayacağı için bozma sebebi oluşturur.

 • Ortaklığın giderilmesi davasında satış dışında çözüm var mıdır?

  Taşınmazın paylaştırılmasının satış dışındaki diğer bir çözüm yolu kat mülkiyeti rejiminin kurulmasıdır. Yetkili mahkeme tarafınca kat mülkiyeti kanununa uygun inşa edilmiş, ilgili makamlarca onaylanmış bir projenin varlığı zorunludur. Her paydaşa en az bir bağımsız bölümün düşmesi ve yapının tamamlanmış olması zorunlu tutulmuştur.

 • Satış yoluyla paylaşım aşamaları nelerdir?

  Ortaklığın giderilmesinin aynen taksim ile mümkün olmadığı bölünemez bir mal söz konusu ise satış yoluyla paylaşıma gidilir. Malın satışı mahkeme tarafından değil icra dairesi ya da satış memurluğu tarafında yapılır. Satışın açık arttırma yolu ile yapılması gerekmektedir. Tüm paydaşların oybirliği ile karar alması sonucu açık arttırma sadece paydaşlar arasında da yapılabilir. Aksi halde açık attırma ile herkese açık şekilde satış yapılır. Sonrasında mahkeme payları oranında paydaşlara ücreti yatırır.