İzmir Gümrük Avukatı

İzmir Gümrük Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Gümrük avukatı, Gümrük Kanunu ve dış ticaret ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlık ve hukuki sorunlarla ilgilenen, davaların takibini sağlayan avukattır. Bu konuda temel düzenleme 4458 sayılı Gümrük Kanunu içerisinde yer alsa da karma bir hukuk dalı olduğu için birçok farklı mevzuatta hükümler bulunur. Gümrük avukatları genel olarak; gümrük, ithalat ve ihracat işleri ile ilgilenen müvekkillere hukuki destek verir.

Gümrük Avukatı Hangi İşleri Yapar?

Dış Ticaret ve Gümrük Avukatı gümrük hukukuna ilişkin mevzuat kapsamında bulunan uyuşmazlıklarda hukuki yardım sağlar.

 • Gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Uluslararası alım, satım, kira, hizmet, taşıma vs. sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, denetimi,
 • Gümrük hukukundan doğan para cezalarına itiraz süreçlerinin yönetimi,
 • Gümrük Kanunu kapsamında her tür danışmanlık hizmeti,
 • Risk puan ve gümrük denetimleri ile ilgili hukuki destek sağlama, itiraz vs. süreçlerinin takibi,
 • Gümrük beyannamelerinin hazırlanması vs. işlemlerinin takibi,
 • Uluslararası taşımacılık hususunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Eksik evrak- belgelerin tamamlanması, usule uygun hale getirilmesi,
 • Serbest bölgelerle ilgili hukuki destek,
 • Uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesi,
 • Geçici depolarda ve antrepolarda bulunan eşyalarla ilgili gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Eşyanın müsaderesi ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Muafiyetler ve yatırım teşvik rejimleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında belirtilen kaçakçılık fiilleriyle ilgili aleyhinize ya da lehinize olabilecek cezai işlemleri yürütmektedir.

Gümrük Avukatları Hangi Davalara Bakar?

 • Gümrük uygulamaları hakkında üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere genel hukuki danışmanlık ve dava takibi işlemlerine,
 • Uluslararası taşımacılık konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü davalarına,
 • Gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü davalarına,
 • Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri hususunda çıkan davalara bakar.

Gümrük Kaçakçılığı Suçları Nelerdir?

Gümrük kaçakçılığı suçu, yurda giriş veya çıkışı gümrüğe tabi bir eşyanın gümrük işlemleri yapılmadan ülkeye sokulması veya ülkeden çıkarılmasıyla oluşturmaktadır.
Gümrük kaçakçılığı suçları belli usullere ve mali yükümlülüklere aykırı bir şekilde herhangi bir şeyin yurtdışına çıkarılması veya ülkeye girişinin sağlanması ile oluştuğundan kural olarak her türlü eşya kaçakçılık suçunun konusu olabilir.

Kaçakçılık Suçunun Konusunu Oluşturan Eşyalar Nelerdir?

 • Alkol
 • Sigara
 • Akaryakıt (petrol)
 • Silah vb. eşyalardır.

Gümrük kaçakçılığı suçu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan kaçakçılık fiillerini göstermek üzere kullanılmaktadır. Bu kanuna göre gümrük kaçakçılığı suçu; “ithalat kaçakçılığı suçu” ve “ihracat kaçakçılığı suçu” olmak üzere iki şekilde işlenebilmektedir.

İthalat Kaçakçılığı Suçunun Cezası Nedir?

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır (5607 sayılı K. md.3/1).

İhracat Kaçakçılığı Suçunun Cezası Nedir?

İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır (5607 sayılı K. m.3/8).

İthalat ve İhracat Kaçakçılığı Cezasının Ağırlaştırılmış Hali Nedir?

 • Kaçakçılık suçunun örgütlü bir şekilde (teşekkül halinde kaçakçılık suçu), yani bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde faile verilecek ceza 2 katına kadar arttırılır (5607 sayılı K. md.4/1). Kaçakçılık suçunun örgütlü bir şekilde olmamasına rağmen 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde suçun cezası 1/2 oranında arttırılır (5607 sayılı K. md.4/2).
 • Kaçakçılık suçunda suç konusu eşyanın değerinin fahiş olması, yani yüksek olması halinde faile verilecek cezalar yarısından bir katına kadar arttırılır (5607 sayılı K. md.3/22).

Gümrük Vergisi Nedir?

“Gümrük vergileri” ifadesi, bir eşyanın Türkiye’ye ithali veya Türkiye’den ihracı üzerine eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade etmektedir (Gümrük Kanunu m.3/8).

Gümrük Vergisinin Cezası Nedir?

Gümrük vergi kabahati ve cezaları; vergi kaybına neden olan gümrük kabahat ve cezaları ile usulsüzlük cezaları olmak üzere ikiye ayrılır:

 • Vergi kaybına neden olan gümrük kabahat ve para cezaları, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 ila 238. maddeleri arasında yer almaktadır. Vergi kaybı olmadan bu maddelerde belirtilen gümrük vergisi cezalarının kesilmesi mümkün değildir. Usule aykırı bir işlem olmasına rağmen, ortada bir vergi kaybı yoksa, ilgililer hakkında usulsüzlük cezası kesilebilir.
 • Usulsüzlük cezaları ise, 4458 Gümrük Kanunu’nun 239 ile 241. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine aykırı hareket edilmesidir (VUK m.351).

Gümrük Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

 • Gümrük vergilerine ilişkin uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme, vergi alacağının kanunda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden gümrük müdürlüğünün bulunduğu yer vergi mahkemesidir. Gümrük idaresinin bulunduğu yerde vergi mahkemesi yoksa, yargı çevresine dâhil olduğu vergi mahkemesi uyuşmazlığı çözmeye yetkilidir.
 • Ancak gümrük vergilerine veya para cezalarına ilişkin doğrudan vergi mahkemesinde dava açmak mümkün değildir, öncelikle itiraz başvurusunda bulunma veya uzlaşma yoluna gidilmesi zorunludur.

İzmir'de Gümrük Davaları Hangi Mahkemede Görülür?

İzmir'de gümrük davaları, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binası içinde yer alan vergi mahkemelerinde görülmektedir.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Web Sitesi: https://izmirbam.adalet.gov.tr/iletisim

İzmir Gümrük Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Her yıl avukatlık ücret tarifesi resmi gazetede yayınlanmaktadır. Asgari ücret tarifesi Türkiye Barolar Birliği tarafından ve İzmir Barosu tarafından düzenlenir 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 6. maddesinde göre; gümrük idaresinin vergilendirmeye ilişkin işlemlerine karşı açılan davalarda vergi mahkemeleri görevlidir. 2022 yılı Türkiye Barolar Birliği tarifesine göre asgari avukatlık ücreti;
İdari ve Vergi Mahkemesinde takip edilen davalar için,

 • Takip edilen dava duruşmasız ise 2550,00 TL
 • Takip edilen dava duruşmalı ise 3890,00 TL

İşin kapsamına göre İzmir gümrük avukatları daha fazla ücret talep edebilecektir. Bu nedenle her avukat bu fiyatlar doğrultusunda davalara bakmayabilir. Genel olarak talep edilen avukatlık ücreti en düşük miktardan fazladır.