İzmir Kamulaştırma Avukatı

İzmir Kamulaştırma Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İzmir kamulaştırma avukatı, kişilere ait özel mallara kamu kurumlarınca bir nevi el koyma işlemi olan kurum işlemlerine ait davalarla uğraşır. İzmir kamulaştırma avukatı gerekirse, dava açarak bu işlemi iptal ettirir. Kamulaştırma bedelini tespit ve tescil ettirir. Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı zararları tazmin etmek için tazminat davası açar.

İzmir Kamulaştırma Avukatı, Soru - Cevap

 • Kamulaştırma işlemi nedir?

  Kamulaştırma, taşınmaz üzerindeki özel mülkiyete rızası olmasına bakılmaksızın son verilmesidir. Kamulaştırma, devlet tarafından kamu yararı gerekçe gösterilerek yapılır. Kamulaştırma işlemini yapan yetkili devlet kurumu, taşınmaz için belirlenen bedeli ödeyerek taşınmaz mala hak sahibi olur. Kamulaştırılan taşınmazın kamu yararına hizmet etmesi zorunludur. Kamulaştırılan taşınmazın bedelinin peşin ödenmesi gerekir.

 • Kamulaştırma avukatı ne iş yapar?
  • Kamulaştırma işleminden doğan tapu tescil ve bedel tespit davalarını açar ve takip eder.
  • Kamulaştırmasız el atma davaları ve kamulaştırmanın iptal edilmesi için açılması gereken davaları açar ve takip eder.
 • Devlet hangi şartlarda kamulaştırma yapabilir?
  • Kamulaştırmanın yasal bir dayanağı bulunmalıdır.
  • Kamulaştırma konusu olan mal, bir tüzel kişinin ya da gerçek kişinin özel mülkiyetine tabi olmalıdır.
  • Kamulaştırma işlemi anayasaya ve kanuna aykırı işlemler içermemelidir.
  • Kamu yararı bulunması zorunludur.
  • Kamulaştırma kanununun 10. maddesinin 8. fıkrasına göre kamulaştırılma konusu olan malın bilirkişi raporu dikkate alınarak “adil ve hakkaniyete uygun bir bedel” tespit edilmelidir.
  • Kamulaştırma konusu taşınmaz için ödenmesi gereken bedel peşin ödenmelidir.
 • Hangi kurumların kamulaştırma yapma yetkisi vardır?
  • Belediyeler
  • Üniversiteler
  • Yüksek Öğretim Kurulu
  • Kamu kurumları
  • İl özel idareleri
  • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
  • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Kamulaştırma kararı iptal edilebilir mi?

  Taşınmaz malı kamulaştırılmak istenen gerçek veya tüzel kişiler, kamulaştırmanın iptali için idari yargıda iptal davası açabilirler. Davanın davacı lehine sonuçlandığı durumda kamulaştırma kararı iptal edilir.

 • Kamulaştırma bedeli ödemeyen kuruma dava açılabilir mi?

  Kamu kurumuna karşı, kamulaştırma bedeli ödenmediği takdirde icra takibi başlatılabilir veya asliye hukuk mahkemesinde dava açılabilir.

 • Kamulaştırmasız el atma nedir? Haklarım nelerdir?

  İdare tarafından, özel mülkiyete tabi bir taşınmaza, kamulaştırma usul ve kanunlarına aykırı bir şekilde hukuki işlem yapma veya fiilen mülkiyet hakkına el konulmasıdır. Usul ve kanunlara uygun yapılan kamulaştırma işleminde idare, özel mülkiyet sahibine kamulaştırılan yerin bedelini öder, ancak kamulaştırmasız el atmada herhangi bir bedel ödemez. Kamulaştırma kanununa uygun hareket etmeyen kamu kurumu, kişinin özel mülkiyetine tabi taşınmazını elinden aldığı için kanunsuz bir harekette bulunmuş olur. Bu konularda açılan davalar; haksız fiil neticesinde meydana gelmiş zararın tazmini veya özel mülkiyete tecavüzün önlenmesi davalarıdır.