İzmir'in En İyi Ceza Avukatı

İzmir'in En İyi Ceza Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İzmir'in En İyi Boşanma Avukatı başlıklı önceki yazımızda en iyi avukatta bulunması gereken özelliklerden bahsetmiştik. Bir ceza avukatını en iyi yapabilecek özellikleri aşağıda sıralıyoruz;

 • Müdafi olarak yer aldığı ceza davalarında sanığı en iyi şekilde savunmak,
 • Katılan vekili olarak yer aldığı ceza davalarında müvekkilini en iyi şekilde savunmak,
 • Müvekkilinin haklarını sonuna kadar korumak,
 • İçinde bulunduğu ceza davalarını kaybetme bakımından çok düşük orana sahip olmak,
 • Ceza avukatı olarak önemli mesleki bilgi ve tecrübelere sahip olmak,
 • Yargıtay içtihatlarını doğru yorumlayarak bunları kendi davalarında lehine uygulayabilmek,
 • Asla pes etmemek ve
 • Karşılaşılacak her engelde bir çıkış yolu bulabilmek.

Öncelikle ceza davasının taraflarını açıklayalım. Ceza davasında sanık vekili sıfatıyla yer alan avukata müdafi denilmektedir. Ceza davalarında davacı, kamu adına Cumhuriyet savcısıdır. Davalı ise sanıktır. Ceza davası, kamu adına Cumhuriyet savcısı tarafından sanığa karşı yürütülmektedir. İddianamenin kabulünün ardından ceza yargılaması görevli ve yetkili ceza mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Üzerine suç yüklenen kişinin soruşturma aşamasında sıfatı şüpheli, kovuşturma aşamasında sıfatı sanıktır.

Bu kısa bilginin ardından yukarıda yazılan maddeleri açıklamaya çalışalım.

Sanığı En İyi Şekilde Savunma

Ceza davalarında savunma sözlü ve yazılı olarak iki şekilde yapılmaktadır.

 • Sözlü savunma;

  • İlk olarak kolluk veya Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin ifadesi alınırken yapılır. Burada yapılacak savunma soruşturma dosyasına eklenecektir. Suçun oluşması, işlenmesi, soruşturmanın genişletilmesi bakımından Cumhuriyet savcısı savunma doğrultusunda tekrar değerlendirme yapacaktır. Ceza davası öncesi bu aşamada yapılacak savunma, ceza davası sırasında yapılacak savunma ile paralellik göstermelidir. Bu nedenle ilk sözlü savunma öncesi şüpheli ile özel görüşme doğrultusunda uygun savunma hazırlanmalıdır. Bu aşamadan sonra mümkünse müdafi ile birlikte ifade verilmelidir.

  • İkinci olarak yargılama aşamasında ifade alınırken yapılır. Bu aşamada yapılacak savunma soruşturma aşamasında yapılan savunma ile paralellik göstermelidir. En başta söylenen ne ise en sonda söylenen de o olmalıdır. Farklı savunmalar hakimler ve Cumhuriyet savcısı nezdinde inandırıcılığını yitirerek çelişkiye yol açacak ve mahkumiyete sebep olabilecektir. Türk ceza kanununda suç işlendiği halde cezada indirim yapan ve beraat kararı verilmesine sebep olan maddeler vardır. Bu maddeler işlenen suça özel olabileceği gibi tüm suçlara da uygulanabilmektedir. İşlenen suça özel güncel Yargıtay kararları ve öğretiler de dikkatle takip edilerek uygun düştüğü ölçüde lehe savunma yapılması gerekmektedir. Bundan başka, sanığın suçsuz olduğunu ispat edebilecek ancak toplanmamış deliller olabilecektir. Bu delillerin dosyaya eklenmesi de talep edilebilecektir.

 • Yazılı savunma ise davaya katılanların suçlamalarına, Cumhuriyet savcısının mahkumiyet yönünde mütalaasına ve aleyhe delillere karşı yapılır. Bu savunma sonrası ceza mahkemesi kararını açıklayarak davayı sona erdirecektir. Bu aşamada yapılacak savunma soruşturma aşamasında yapılacak savunma ile paralellik göstermelidir.

Müvekkili En İyi Şekilde Savunma

Yukarıda belirtmiş olduğumuz şüpheli / sanık müdafiliği gereğince yapılan savunmanın suçtan zarar görene karşı Cumhuriyet savcısı ve / veya sanık tarafından yöneltilebilecek suçlamalara karşı yapılmasıdır. Suçtan zarar gören suç ile zarar gördüğünü ispatlayabilmelidir. Bu şekilde sonradan maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunabilir.

Müvekkilin Haklarını Koruma

Bir müdafi veya katılan vekilinin görevi elbette müvekkillerinin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmak ve korumaktır. Prensip ve niyet bu olsa da ortaya çıkan bazı durumlarda bunu sağlamak zorlaşabilmektedir.

 • Sanık veya suçtan zarar gören tarafından gelen tehdit ve baskılar,

 • Müvekkilin kendisinin haksız yere ceza almak isteyebilmesi. Bu doğrultuda uygun savunma yapma imkanı tanımaması

ve benzeri durumlar ortaya çıkabilir. İyi bir ceza avukatı bu ve benzer baskılardan etkilenmeyerek müvekkilini karar kesinleşinceye kadar etkin biçimde savunmalıdır.

Dava Kaybetme Oranının Az Olması

Bir avukatın ülkemizde dava çeşitlerinin tamamı bakımından uzman olma ihtimali imkansıza yakındır. Bir avukatın belirli dava türüne yönelik çalışması yalnızca o alan hakkında bilgi birikimi ve deneyim kazanmasını sağlar. Bir ceza avukatı yalnızca belirli suçlarla (uyuşturucu, yağma vb.) ilgili davalara giriyorsa o davalar hakkında oldukça geniş bilgi sahibi demektir. Bu nedenle soruşturma aşamasından itibaren dosyanın nasıl sonuçlanacağını tahmin edebilecektir. Belirli suçlar bakımından uzman avukat, kazanma ihtimali olduğunda büyük bir ihtimalle o davayı kazanacaktır.

Mesleki Bilgi ve Tecrübelere Sahip Olma

Bu husus da belirli suçlar bakımından uzmanlaşmış olma sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Mesleki bilgiler, ceza davası görülürken yanlış ve gereksiz uygulamaların önlenmesi ile müvekkil bakımından doğru kuralların uygulanmasını sağlayacaktır. Mesleki tecrübe kolaylıkla öğrenilemeyen, zaman içinde sorunlar yaşayarak oluşan bilgi birikimidir. Zaman içinde ortaya çıkan sorunlara yönelik çözümler ise toplamda tecrübeyi oluşturmaktadır. Bir avukatın uzman olarak nitelendirilebilmesinin ana faktörü de tecrübe sahibi olmasına dayanmaktadır. Bu nitelik İzmir'in en iyi ceza avukatı sıfatına sahip olmada olmazsa olmaz kriterdir.

Yargıtay İçtihatlarını Doğru Yorumlama

Hukukumuzda içtihat uygulaması, uygulanacak kuralların yasalarda bulunmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. İçtihadın uygulanabilmesi için açıkça boşluk olması gerekmektedir. Çözümü kanunlarda bulunmayan ancak dava konusu olaylarda karar verilmesi gereken hususlar devamlı ortaya çıkmaktadır. Bunun çözümü de zaman içinde konuyla ilgili oluşan yüksek mahkeme kararlarıdır. Kasten öldürmeye teşebbüs ile kasten yaralama suçlarının ayrımı bu konuya örnek verilebilir. İçtihatlar da yasalar gibi sürekli değişmektedir. Bu nedenle yeni çıkan içtihatlar sürekli takip edilmelidir. Ayrıca içtihatların içeriği net anlaşılmalı, derdest davaya uygunsa ileri sürülmelidir. Uygun bir içtihadı ileri sürmek davanın yönünü kesinlikle değiştirebilmektedir.

Pes Etmeme

İzmir'in en iyi ceza avukatı ceza davasını yürütürken;

 • Davanın kötü gidişatı,
 • Müvekkilin haksız durumu,
 • Müvekkilin doğru beyanda bulunmaması,
 • Müvekkilinin diğer sanıkları korumaya çalışması,
 • Davanın kaybedilme ihtimalinin ağırlık kazanması,
 • Dava devam ederken haksızlığa uğranılması

ve benzeri etkenler meydana geldiğinde durum kesinlikle kabullenilmemelidir.

Çıkış Yolu Bulabilme

İzmir'in en iyi ceza avukatı ceza davasını yürütürken davalarını her zaman gündeminde tutmalıdır. Fırsat buldukça dosyalarını incelemeli, değişiklikleri takip etmelidir. İçinde yer aldığı ve kötü giden dosyalarını kazanmaktan asla vaz geçmemelidir. İyi bir ceza avukatı her zaman araştırma yapmalı, müvekkilinin yararını gözetecek çözümler bulmaya çalışmalıdır. Aklında her zaman davaları olmalıdır.