Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

ENERJİ İHTİYACI

Tarihin ilk çağlarından beri insanlığın gelişmesi ve bir noktadan itibaren teknolojinin gelişmesi ile birlikte enerjiye ihtiyaç duyulmuştur. İnsan ve hayvan gücüyle karşılanmaya başlanan enerji gereksinimi son yüz elli yıla kadar, bugün yenilenebilir enerji olarak bahsettiğimiz rüzgar ve su gücüyle sağlanmıştır. Sanayi devrimi ile artan enerji ihtiyacı fosil yakıtlarla karşılanmaya başlanmış, ilerleyen zamanlarda teknolojinin daha fazla enerjiye gereksinim duyması nedeniyle nükleer enerjiye yönelim gerçekleşmiştir. Günümüzde nükleer enerji ve fosil yakıtların çevreye olumsuz etkileri alternatif enerji kaynakları bulma çalışmalarının yoğunlaşmasına sebep olmuş ve sonuç olarak günümüzde alternatif enerji kaynakları ile beraber nükleer ve fosil yakıtlar enerji ihtiyacını karşılar duruma gelmiştir.

ENERJİ HUKUKU

Farklı piyasalar olan elektrik, petrol, doğalgaz ve LPG'nin Türkiye'de bağımsız düzenleme ve denetim altında düşük maliyet ile çevreye uyumlu olarak süreklilik arz eden bir şekilde, asgari kalite standartlarında ve yeterli miktarlarda tüketicilere arz edilmesi için eşit rekabet kurallarına uygun enerji piyasası oluşturulması amacıyla yürürlüğe giren 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu hükümlerini kendi kuruluş kanunu hükümleriyle birlikte uygulama görev ve yetkisi bağımsız idari bir otorite olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna verilmiştir.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Enerji piyasasında tam olarak piyasa kurallarına uygun şekilde çalışan bir sistem oluşturulması amacıyla kurulan EPDK bağımsız idari bir otorite olarak elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarını regüle etme yetkisine sahiptir. Bu kapsamda kurum tarafından enerji piyasalarında faaliyet göstermek amacıyla ve her bir faaliyet için ayrı ayrı olmak üzere başvuruda bulunanlara kurul kararıyla mevzuata uygun şekilde lisans ve sertifika verilmektedir. Yine her piyasa için farklı olmak üzere lisansın devamı, tadili, sonlandırılması konuları da çıkarılan ilgili yönetmelikler ile düzenlenmektedir. EPDK, kendisi tarafından düzenlenen piyasalarda tarife düzenleme yetkisine de sahiptir. Serbest rekabet kuralları ile liberal piyasa amacını zedelemeyecek şekilde ve istisnai olarak bu yetki kurul tarafından kullanılmaktadır. EPDK, kuruluş kanununa ve diğer kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve kanunların uygulanmasını göstermek amacıyla genelge, duyuru, karar, yönetmelik, tebliğ gibi düzenleyici işlemler ile düzenleme yapma yetkisine de sahiptir. Ayrıca kurumun piyasa faaliyetlerini izleme ve denetleme yetkisi ile birlikte hukuka aykırılığın giderilmesi amacıyla belirli süreleri kapsayan uyarı ve ihtar verme, idari para cezası ve lisans iptali, şartların gerçekleşmesi durumunda teminat mektuplarını irat kaydetme, lisans iptali halinde kamulaştırma bedelleri ile birlikte diğer giderlerin iade edilmemesi ve sadece elektrik piyasası için geçerli olmak üzere piyasaya girişin engellenmesi olarak yaptırım uygulama, lisans sahiplerinin iletim veya dağıtım sistemi bağlantısı ile bu sistemlerin kullanımına ilişkin uyuşmazlıklarını çözme ve ayrıca danışmanlık, görüş bildirme ile yönlendirme görev ve yetkileri de bulunmaktadır.

ELEKTRİK PİYASASI

Elektriğin üretilmesi, iletilmesi, dağıtılması, toptan ve perakende satışı, ithalatı ve ihracatı kapsamında faaliyetlerin yürütüldüğü piyasadır. Elektrik enerji piyasasında öngörülen model regüle edilmiş şebeke erişim modeli olup, bu model ikili anlaşmalara dayanmakta, elektriğin üretim, perakende ve toptan satış ile tüketim taraflarında tedarikçi sayısının artırılarak serbestlik ve rekabete ilişkin kurallar içerisinde ikili anlaşmalar yapılması öngörülmektedir. Elektrik tüketen gerçek veya tüzel kişiler olan serbest tüketiciler, karşılıklı anlaşmalarla tedarikçilerini istenilen fiyatlar doğrultusunda ve şartlar altında seçebilmektedirler. Serbest tüketici limiti her yıl EPDK tarafından tespit edilmektedir.

DOĞAL GAZ PİYASASI

İthalat, ihracat, iletim, depolama, serbest tüketicilere ve dağıtım şirketlerine toptan satış ve şehir içi dağıtıma ilişkin doğalgaz faaliyetleri ile iletim ve dağıtım bakımından sıkılaştırılmış doğal gaz faaliyetlerinden oluşan doğalgaz piyasasında faaliyet yürütebilmek için gerekli lisans ve sertifikaların verilmesi, düzenleyici işlem yapılması, bunların değiştirilmesi, uygulatılması ve denetlenmesi, fiyatların incelenmesi, tarifelerin hazırlanması, değiştirilmesi ve uygulatılması ile piyasa ve sistemin incelenmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görev ve yetkilerindendir. Ancak doğalgaz arama ve üretimi için gerekli ruhsatlar Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Bu nedenle doğalgaz üretimine ilişkin faaliyetler piyasa faaliyetlerinden sayılmamaktadır. Ancak üretilen gazın ithalat, toptan satış ve dağıtım şirketleri ile serbest tüketicilere pazarlanması toptan satış lisansı ile gerçekleşmektedir.

PETROL PİYASASI

İthalat, ihracat, işleme, madeni yağ üretimi, rafinaj, depolama, iletim, ihrakiye teslim ve serbest kullanıcıya yönelik faaliyetler ile bunlara uygun tesisler kurma veya bu tesisleri işletme konuları ile birlikte taşıma, dağıtım ve bayilik faaliyetlerinden oluşan petrol piyasasında bu faaliyetleri yürütebilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almak gerekmektedir. Kurum, iletim ve işleme faaliyetleri için lisans alma zorunluluğuna muafiyet getirebilmektedir. Petrol araştırma izni, arama ve işletme ruhsatları ise Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmaktadır.

LPG PİYASASI

İthalat, ihracat, depolama, taşıma, dağıtım ve bayiliğe ilişkin faaliyetler olarak tanımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı piyasasında dağıtım, taşıma, depolama ve oto gaz bayilik faaliyetleri ile LPG tüpü imalatı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı amacıyla tesis kurulması ve işletilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almak gerekmektedir.

ENERJİ HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Enerji Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna lisans ve sertifika başvurusunda bulunmak, kurul tarafından verilen idari para cezası kararlarına, lisans iptali kararlarına, teminat mektuplarını irat kaydetme kararlarına, lisans iptali halinde kamulaştırma bedelleri ile birlikte diğer giderlerin iade edilmemesi kararlarına, piyasaya girişin engellenmesi kararlarına ve diğer kararlara karşı başvuruda bulunmak ve gerektiğinde yürütmeyi durdurma talepli İptal Davası açmak, Kurul tarafından çıkarılan düzenleyici işlemlere karşı İptal Davası açmak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarına karşı başvuruda bulunmak ve İptal Davası açmak, kurul ve kurum kararlarına karşı İptal Davası ve Tam Yargı Davası Açmak, ilgili milli ve milletlerarası mevzuat kapsamında stratejiler geliştirerek Enerji Piyasasında yer alan lisans ve sertifika sahibi şirketleri mahkemelerde ve tahkim yargılamasında vekil olarak temsil etmek, Enerji Piyasasında yer alan Lisans sahibi kurum ve şirketlerin faaliyetleri ve sözleşmeye aykırılıkları nedeniyle dava açarak ve tahkime başvuruda bulunarak Enerji Hukuku alanında uzman avukatlarımızla hem dava avukatı olarak hem de hukuki danışmanlık sıfatıyla tüm aşamaları kapsayacak şekilde sonuç odaklı destek sağlıyoruz.