Ağır Ceza Avukatı Fiyatları

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Ağır ceza avukatı fiyatları araştırmalara sıkça konu olan bir konudur. Ülkemizde yargılama giderleri yüksektir. Çünkü ağır ceza avukatı almış olduğu avukatlık vekalet ücretinden, TBB giderlerini (vekalet pulu vs.), yerel baro giderlerini (baro aidatı vs.) harç, vergi, KDV, stopaj giderlerini karşılar. Ayrıca dosya içeriğine göre alınacak olan; bilirkişi raporlarını, uzmanlık raporları, uzman görüşü gibi giderleri de emin ettiği vekalet ücretinden karşılar. Bu sebeple yargılama giderlerinin fazla olduğu bir durumda kazanca ilişkin herhangi bir belirleme yapılması mümkün olamamaktadır. Ancak her yılın sonunda, gelecek yılda uygulanmak üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık vekalet ücreti yayınlanmaktadır.

2023 - 2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 21 Eylül 2023 tarihinde 32316 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Buna göre;

MADDE 14 –

  1. Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine bu Tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

  2. Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda bu Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

  3. 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün sekizinci sırasındaki ücretten az, on ikinci sıra numarasındaki ücretten fazla olamaz.

  4. Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

  5. Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.

Ağır ceza avukatı fiyatları Resmi Gazetede yayımlanan asgari tutara göre belirlense de şehre ve bölgeye göre bu tutar değişiklik göstermektedir. Genel olarak İzmir ve çevresinde ağır ceza avukatı fiyatları 40.000 liradan başlamaktadır.