Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Bir yerden bir yere taşınamayan mal anlamına gelen gayrimenkul, arazilerden, kat mülkiyet kütüğüne bağlı bağımsız bölümlerden, tapu kütüğünde kayıtlı olan bağımsız ve sürekli nitelikte olan haklardan oluşmaktadır.

Ülkemizde gayrimenkul edinimi sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Bu şekil alıcı ve satıcının veya yetkili temsilcilerin tapu dairesinde bir sözleşmeyle meydana getirdikleri satış yoluyla devirdir. Ancak şartları taşıması halinde satış vaadi sözleşmeleri de gayrimenkul devrini yasal olarak sağlamaktadır. Ayrıca miras yoluyla devir, mahkeme kararı ile hükmen tescil, icra dairesi aracılığıyla cebri icra satış da tapu dairesinde satış yoluyla devrin istisnalarını oluşturmaktadır. Satış yoluyla tapu dairesinde devir gerçekleştirilirken gayrimenkul üzerinde kısıtlama ve şerh olup olmadığına dikkat etmek gerekmektedir. Aksi takdirde bunlara dikkat etmeden gerçekleşecek devirlerde alıcı taraf kısıtlamaları ve şerhleri devir yapılırken kabul etmiş sayılacaktır.

KAT MÜLKİYETİ, ARSA PAYI VE ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

Kat mülkiyetine ilişkin hükümler, Kat Mülkiyeti Kanununda düzenlenmiştir. Kat Mülkiyeti kurmadan önce kat irtifakı oluşturulmalıdır. Kat irtifakı bir anlamda kat mülkiyetinin yapı tamamlanmadan önceki proje kabulüdür. Yapı tamamlandıktan sonra kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilmektedir. Yapının kat, dükkan, depo, daire, büro gibi bölümlerinde malik veya malikleri tarafından ayrı ayrı ve bağımsız olarak mülkiyet hakkı kurulabilir. Arsa Payı ise kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölüm için kat irtifakının kurulmasından itibaren konum ve büyüklüğe orantılı olarak hesaplanır. Böylece tamamlanan bağımsız yapının mülkiyeti, üzerinde inşa edilmiş olan arsada da orantılı şekilde gerçekleşmektedir. Yapıda bulunan bağımsız bölüm maliklerinden herhangi biri arsa payının hatalı yapıldığını düşünürse bunun düzeltilmesi için Arsa Payının Düzeltilmesi Davası açılması gerekmektedir. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanununa ihtilaf nedeniyle pek çok dava daha açılabilmektedir.

KAMULAŞTIRMA VE ACELE KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırma, kamu idarelerine, kanunlarla verilen kamu görevlerini yaparken bu görevleri icra etmek için gereken taşınmazları, bunların irtifak haklarını ve kaynakları bedelini peşin veya taksitle eşit şekilde ödeme şartıyla edinmeleri olarak yapılan idari işlemdir. Acele Kamulaştırma ise, Bakanlar Kurulu tarafından alınacak karar ile veya özel kanunlarda belirtildiği üzere olağan dışı durumlarda kıymet takdiri haricinde yapılacak bütün işlemlerin sonradan yapılmak üzere mahkeme tarafından verilecek kararla taşınmaza el konulmasıdır. Kamulaştırma kararı verme yetkisi olan kurumların ödeyecekleri kamulaştırma bedeline ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Tespit Davası açılabilmektedir.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Kamulaştırmasız el atma, hukuka aykırı olarak kamulaştırma yapabilecek kişi ve kurumların, mülkiyeti özel hukuk kişilerine ait olan taşınmazlara sahiplenme amacıyla el koyup, kendi yararları doğrultusunda uygulamada bulunmaları ve fiilen el atmadan imar planları ile mülkiyet hakkının kısıtlanmasıdır. Yani hem fiili olarak hem de imar planı ile taşınmazın kullanımının kısıtlanması durumunda ilgili kuruma karşı hukuki süreç başlatılmalıdır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Özellikle büyükşehirlerde olmak üzere çarpık kentleşmeyi önleme amacıyla, doğal afetlere karşı tedbir alarak ve planlı ve programlı yapılaşma ile daha yaşanabilir yaşam alanları oluşturma amacıyla yapılan dönüşümdür. İlgili yer hakkında oluşturulan Risk Tespit Raporuna karşı yapılacak itirazla başlayıp İptal Davasına uzanan hukuki süreç ile haksız olduğu düşünülen Kentsel Dönüşüm uygulamasına karşı hukuki süreç başlatılabilmektedir.

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Üzerinde inşaat yapılacak arsa sahibinin, arsasının belirli oran üzerinden mülkiyetini sözleşmeyle belirlenen bağımsız bölümler karşılığında yükleniciye devretmesidir. Sözleşmenin şekil şartı resmi şekildir. Noterde düzenlenmelidir. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, iki tarafa borç yükleyen Eser ve Satış Vaadi sözleşmesinin oluşturduğu karma ve kapsamı geniş hükümler içeren sözleşmelerdir. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle zarara uğrayan taraf zararını gidermek amacıyla hukuki bir süreç başlatabilmektedir.

GAYRİMENKUL AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Gayrimenkul Hukuku alanında Akkuş Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir;

İmar Planı İptal Davası, İfraz ve Tevhid Davası, Kamulaştırma Bedelinin Tespit ve Tescili İçin Açılan Dava, Kamulaştırmasız El Atma Davası, Acele Kamulaştırma Davası, Tapu Kaydına Kira Akdinin Şerhi Davası, Tapu Kaydında Düzeltim Davası, Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini Davası, Tapu İptali ve Tescil Davaları, Sınırlandırmanın Tapuya Dayalı İptali Ve Tescil Davası, Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Davası, Kentsel Dönüşüm İptal Davası ve Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davaları ve Gayrimenkul Hukuku Alanında Tazminat Davaları ve Tam Yargı Davası açarak, ayrıca aleyhe açılmış olan davalara karşı Gayrimenkul Hukuku alanında uzman avukatlarımızla hem dava avukatı olarak hem de hukuki danışmanlık sıfatıyla en kısa sürede ve en etkili şekilde sürecin tamamı için müvekkillerimize destek sağlamaktayız.

Gayrimenkul Hukuku Yazı Arşivi

Gayrimenkul Hukuku konusuyla ilgili yazılar.

İzmir Gayrimenkul Avukatı
İzmir Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul konusunda bir İzmir gayrimenkul avukatı ile çalışmak alım-satım işlemlerinin en doğru adımlarla ve hukuki boyutu aşmadan gerçekleştirilmesine yardımcı olur. → yazıyı okuyun

İzmir Kira Avukatı
İzmir Kira Avukatı

İzmir kira avukatı, kira sözleşmelerinden veya kiralayan ile kiracı arasında çıkan anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasını sağlar. → yazıyı okuyun