Vatandaşlık, Yabancılar Hukuku ve Çalışma İzni

Vatandaşlık, Yabancılar Hukuku ve Çalışma İzni

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

VATANDAŞLIK HUKUKU

Kişinin resmi olarak bir devlete aidiyetini belirten bir hukuki statü olan vatandaşlık konusunda tek kişi için birden fazla devletin vatandaşlığını kazanma durumunun ortaya çıkması çok vatandaşlık, devletlerin belirlediği vatandaşlık kazanma şartlarının hiçbirini kazanamama durumu da vatansızlık olarak ifade edilmektedir. Kurallara bağlanan belirli durumların ortaya çıkması nedeniyle vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi de Vatandaşlık Hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

Türk vatandaşlığına ilişkin kuralları düzenleyen 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşlığı doğumla ve sonradan kazanılır. Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, vatandaşlık kazanan çocuk ile anne ve babası arasındaki kan bağına ve kan bağı önem taşımaksızın Türkiye'de gerçekleşen doğuma dayanır. Ancak Türkiye'de gerçekleşen doğuma dayanan kazanımda çocuğun anne ve babası yoluyla vatandaşlık kazanamaması gerekmektedir.

Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması yollarından biri Telsik ile, yani yetkili makamın kararıyla Türk vatandaşlığının sonradan kazanılmasıdır. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması şartlarının tam olarak sağlanmış olması bu kararın verilmesini garanti etmemekte, ayrıca kazanma şartlarının herhangi birinde eksiklik olmaması da bu kararın verilebilmesi için şart koşulmaktadır. Bu yolla Türk vatandaşlığı, belirli özelliklere sahip kişilerin aranılan şartlardan herhangi birini sağlamaları durumu olan istisnai yol ile, eski Türk vatandaşı yabancılar için milli güvenliği tehdit edecek durumda olmamak şartıyla Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması yolu ile, bir Türk vatandaşı ile evlenme yolu ile ve evlat edinilme yolu ile sonradan kazanılabilir. Ayrıca yürürlükten kalkan 403 Sayılı Kanun ve 1312 Sayılı Kanun hükümleri gereğince izin almadan kendi istekleriyle başka devlet vatandaşlığı kazanma nedeni ile, yurtdışında bulunan ancak askerlik görevi için yapılan çağrıya riayet etmeme nedeni ile, askerlik görevini yerine getirmemek için yurtdışına çıkma nedeni ile ve son olarak asker olan veya askerlik görevini ifa edenlerden mazeretli olarak yurtdışında bulunup da mazeretsiz üç ay içinde yurda dönmeme nedeni ile Türk vatandaşlığını kaybeden ve ıskat edilen kişiler, milli güvenlik için tehdit oluşturmamak şartıyla, başvuru halinde yeniden Türk vatandaşlığına alınabilmektedirler. Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığını kazanma, eş ve çocuklar bakımından da farklı sonuçlar meydana getirmektedir.

Sonradan kazanma yollarından bir diğeri, Türk vatandaşlığını seçme hakkının kullanılmasıdır. Belirli yabancılar bu yolu bir hak olarak kullanabilmekte, bu yol ile Türk vatandaşı olabilmek için yetkili makam kararı gerekmemektedir. Bu yola başvurabilecek yabancılar, izin ile Türk vatandaşlığından çıkan anne ve/veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklardır. On sekiz yaşına kadar kütüğe kaydedilmemiş, yabancı devletler ile vatandaşlık bağı olmayan kişiler de anne, baba ya da kardeşleri ile akrabalığını gösteren tıbbi rapor ile, istekleri halinde Türk vatandaşlığı kazanmaktadırlar. Ayrıca KKTC doğumlu kişiler, yazılı taleple Türk vatandaşlığı kazanırlar.

Türk vatandaşlığını kazanma gibi Türk vatandaşlığının kaybı konusu da 5901 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. İlgili kişinin iradesi esas alındığında, herhangi bir izne tabi olmadan serbest irade ile, talep sonrası yetkili makamın kabulü ile ve ilgili kişinin iradesi dışında Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirme ve iptal yoluyla Türk vatandaşlığının kaybı gerçekleşmektedir.

YABANCILAR HUKUKU

Bir ülkede bulunan yabancıların vatandaşlık bağı ile o ülkeye bağlı olmamaları nedeniyle konulan kurallar Yabancılar Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Yabancılar, bulundukları ülkenin vatandaşlarına göre birtakım haklardan sınırlı olarak yararlanabilir, ya da hiç yararlanamayabilirler. Temel Hak ve Özgürlükler gibi bazı haklardan da o ülkenin vatandaşları gibi eşit yararlanabilirler. Başka ülkelerin vatandaşları, vatansızlar, mülteciler, göçmenler, azınlıklar, doğumla ilgili ülkenin vatandaşı olup da vatandaşlıktan çıkanlar, yabancı ortaklıklar ve yabancı dernek ve vakıflar yabancı olarak kabul edilmektedirler.

Bir ülkeye giriş, ikamet, seyahat, basın, dernek kurma ve üye olma, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, sağlık sektöründe çalışma, avukatlık, mühendislik ve mimarlık faaliyetleri yürütme, yabancı sermaye ile yatırım yapma, ticari faaliyette bulunma, yolcu ve yük taşıma, madencilik faaliyetinde bulunma, petrol arama ve işletme, sigortacılık, bankacılık, turizmcilik faaliyetlerinde bulunma, eğitim ve öğretim ve ayrıca taşınmaz edinme ile ilgili özgürlük ve haklar ile birlikte, sınırdışı edilme, yabancı suçluysa geri verilme işlemleri de yabancılar hukuku kapsamında düzenlenmektedir.

ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye'nin Almanya, Belçika, KKTC, İsveç, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Avustralya ile imzalamış olduğu ikili ikamet ve ticaret sözleşmeleri hükümleri ile Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Sözleşme ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Sözleşmesinde yer alan yabancıların Türkiye'de çalışmasına ilişkin hükümler ile Türkiye'de doğarak vatandaş olan, ancak çıkma izni alarak vatandaşlığı kaybeden kişiler ve bu kişilerin üçüncü dereceye kadar altsoyları hariç olmak üzere gerçek ve tüzel kişi olarak yabancıların Türkiye'de kanunlar tarafından kendileri için yasaklanmamış işlerde çalışabilmelerinin yolu çalışma izni edinmelerine bağlıdır. Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Çalışma izinleri, süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni ve istisnai çalışma iznidir. Ayrıca yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilebilecek kişiler ile yüksek nitelikli yatırımcılara ve Türkiye için stratejik öneme sahip bilim ve teknoloji dallarında çalışmalarda bulunan araştırmacılara ve bilim insanlarına, ayrıca uluslararası alanda başarılı olan sporcular ile sanatçılara, başvuruları üzerine Türkiye'de süresiz çalışma izni, yakınlarına da aynı süre için ikamet izni sağlayan Turkuaz Kart verilmektedir.

Uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılarla birlikte serbest bölgelerde çalışacak yabancıların izinleri ile birlikte yabancı öğrencilerin ve yabancı mühendis ve mimarların Türkiye'de çalışma izinleri 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile düzenlenmiştir.

YABANCILAR HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak bu alana ilişkin hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

Uzman avukatlarımızla yabancı ülkelerde çalışma ve ikamet izni talebinde bulunmak isteyen ve vatandaşlık için başvuruda bulunmak isteyen gerçek kişilere ve sermaye şirketlerine hukuki danışmanlık hizmetinde bulunmak, Türkiye'de ikamet eden yabancıların İş ve Sosyal Güvenlik hukuku, Ceza Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile, Boşanma ve Miras Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tazminat Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kira Hukuku ve Sağlık Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarında dava vekilliği ve hukuki danışmanlık yapmak, Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı statüsündeki kişiler için çalışma izni başvurusunda bulunmak, haklarında çalışma izinleri iptal edilen kişiler için itiraz yoluna ve yargı yoluna başvurmak, hukuk ve ceza davalarında ve idari davalarda bekletici sorun teşkil eden hususlarda idareye başvuruda bulunmak ve İptal Davası açmak, vatandaşlık, mültecilik ve ikamet izni konularında idari makamlara başvuruda bulunmak, idari kararlara itirazda bulunmak ve idari kararlara karşı İptal Davası açmak, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu hükümlerine aykırılık nedeniyle dava açmak, Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi konusunda çıkan uyuşmazlıklar nedeniyle dava açmak, ayrıca yabancılar hukuku kapsamında yer alan tüm uyuşmazlıklara ilişkin olarak dava avukatı sıfatıyla dava açarak ve hukuki danışmanlık sıfatıyla destek sağlayarak sürecin sonuna kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde müvekkillerimizin sorunlarına destek sağlamaktayız.