İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İŞ HUKUKU

Çalışma hayatı çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bütün çalışma ilişkileri aynı nitelikte olmadıklarından tek bir alanda toplanamamaktadır. En başta Bağımlı ve Bağımsız çalışanlar şeklinde bir ayırım yapılmakta, Bağımlı Çalışanlar da İşçi, Memur ve Diğer Kamu Görevlileri olarak kategorize edilmektedir. İşçi işverene bağlı olarak çalıştığından işverenin işçi ile olan ilişkileri İş Hukuku kapsamına alınmıştır.

Kısaca İş Hukuku, işçinin işveren ile aralarındaki hukuki durumlarının düzenlenmesi ve korunması ihtiyacından doğan ve işçinin taraf olduğu durumlarda uygulama alanı bulan kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.

Türkiye sularında ve Türk Bayrağıyla faaliyet gösteren belirli tonaj kapasitesinin üzerindeki yüzen araçlarda İş Sözleşmesi ile çalışanlar için Deniz İş Kanunu, Türkiye’de faaliyet gösteren basılı ve süreli yayınlarda ve basın ajanslarında yapılan düşünsel ve fikri işlerde çalışan ve İş Kanunu’nda yer alan kapsam dışında kalan kişiler ve işverenleri hakkında uygulanan Basın İş Kanunu, Hava Taşıma işlerinde çalışan uçan personel için Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesi hükümleri, elli dahil elliden az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde, bir ailenin üyeleri ve üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, ev hizmetlerinde ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun ikinci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde çalışanlar, çıraklar, sporcular ve rehabilite edilenler haricinde kalanlar ile yukarıda belirtilen kişiler dışında kalan çalışanlar hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal Hukukun çalışanları konu alan dalı olan Sosyal Güvenlik Hukuku, işçilerin, kamu görevlilerinin ve bağımsız çalışanların sigorta primi ödeyerek risklere karşı koruma altında oldukları, ödenen primler karşılığında, riskler gerçekleştiğinde ve ödeme zamanı geldiğinde sigortalılara edim sunulmasına ilişkin olarak, edim sunan kuruma ve edim alacaklısı olan sigortalılara ilişkin düzenlemelerden oluşmaktadır.

İŞ MAHKEMELERİ

İş Mahkemeleri, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun beşinci maddesinde ifade edilen; 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemi adamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına, idari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ve son olarak diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara, ilişkin dava ve işlere bakmaktadır.

Şunu da belirtmek gerekir ki; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunluluğu olmakla beraber, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olmaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz şu şekildedir; İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan İş Davaları, Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Davalar, Sendika Kanunlarından Kaynaklanan Davalar, Bağkur Sigortalılığının Tespiti Davası açarak veya aleyhe açılan davalara karşı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman avukatlarımızla, en kısa sürede ve en etkili şekilde sürecin tamamı için müvekkillerimizin sorunlarına sonuç odaklı destek sağlamaktayız.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yazı Arşivi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusuyla ilgili yazılar.

İzmir Çek ve Senet Avukatı
İzmir Çek ve Senet Avukatı

İzmir'de ve çevresinde ticaret hukuku alanında çalışan uzman avukattır. → yazıyı okuyun

İzmir İş Hukuku Avukatı
İzmir İş Hukuku Avukatı

İzmir iş hukuku avukatı, işçi ve işveren arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde uzman olan avukattır. Ortaya çıkan anlaşmazlık iş sözleşmesi kapsamındadır. → yazıyı okuyun