Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

TİCARET ŞİRKETİ

Zaman içerisinde insanların tesadüfen veya bilinçli olarak toplu bir şekilde bir amaca ulaşmayı istedikleri, bunun sonucunda ortaya çıkan başarıların getirilerinden beraberce yararlandıkları görülmüştür. Günümüzde ise kişiler, sözleşme ile ekonomik amaç güden kişi birleşmeleri olan şirketleri kurarak bireysel ticari faaliyetler ile elde edilebilecek kazançlardan çok daha fazlasını elde etmeyi başarabilir hale gelmişlerdir. Bu da günümüzde hukukumuza, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunumuz tarafından düzenlenen ve tüzel kişiliği bulunmayan Adi Şirket ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunumuzun düzenlediği ve sicile tescille tüzel kişilik kazanan Ticaret Şirketleri olarak yansımaktadır.

Günümüzde ticaret, hızlı faaliyet ve etki alanı maksimum düzeyde seyretmektedir. Bu zorlu rekabet ortamının tam ortasında yer alan ve vazgeçilmez önemi olan Ticaret Şirketleri yapısal olarak Türk Ticaret Kanunu, faaliyet olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile sıkı kurallara bağlanmış olup, sadece ilgili ortakların değil, tüketicilerin ve ülke yönetimi olarak bütün toplumsal birimlerin fayda sağlamasını öngörmüştür.

Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Anonim Şirket ve Limited Şirket, genel olarak Türk Ticaret Kanunumuzda düzenlenen Ticaret Şirketleridir. Ticaret Şirketleri bağımsız malvarlıklarıyla, ticaret unvanlarıyla, yerleşim yerleriyle ve tabiiyetleriyle tüzel kişiliğe sahip olup, bu tüzel kişilikleriyle hak sahibi olabildikleri gibi şirket unvanlarıyla borç ve sorumluluk yüklenebilmektedirler.

Ticarette hızın ve etkin olmanın ve bu şekilde istikrarın en yüksek seviyede yaşandığı günümüzde yavaşlık ve kararsızlık bir ticari şirket için etkisini göstermesi istenen en son unsurlardır. Ticaret Şirketleri için rekabet edebilmenin ve öne çıkabilmenin yolu, hızlı karar mekanizmalarının olması ve kararların aynı hızda uygulamaya konulabilmesidir.

ŞİRKET AVUKATI VE TİCARET AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak, tüm bireysel ve ticari ilişkilerde gerekli olan tüm şirket sözleşmelerinin yapılması işlemleriyle, şirket devralma, şirket birleşmeleri, şirket bölünmeleri ya da ticari işletme ve şirketlerden kaynaklanan Ticaret Şirketi Davalarıyla siz müvekkillerimizin yanındayız.

Şirket Genel Kurul Kararlarının uygunluğunun denetimi, Yönetim Kurulu Kararlarının uygunluğunun denetimi, Ana Sözleşmelerinin hazırlanması ve zaman içerisinde yapılması gereken ve istenen yapısal değişikliklerin yapılması işlemlerini, Birleşmeden Kaynaklanan Ticari Şirket Davası, Olağanüstü Genel Kurul İstemli Ticari Şirket Davası, Ortaklıktan Çıkma Davası, Ortaklıktan Çıkarılma Davası, Banka Teminat Mektubu Davaları, Ortaklık Payı Alacağının Tahsiline İlişkin Ticaret Davası, Şirkete Özel Denetçi Tayin Edilmesi Davası, Sermaye Koyma Borcuna İlişkin Ticari Şirket Davası, Yöneticilerin Azli İstemli Ticari Şirket Davası, Kar ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraz Davası, Genel Kurul Kararlarının İptali İstemli Ticari Şirket Davası, Kıymetli Evrakın İptali Davası, Ticari Unvanın Korunması Davası, Ticari İlişkiden Kaynaklanan Alacak Davası, İflas Davası, Kayyımlık Davası, Öz Sermaye Tespiti Davası, Ticari İlişkiden Kaynaklanan Tazminat Davası, diğer Ticari davaları ve Kooperatif ile ilgili davalar açarak veya aleyhe açılan davalara karşı dava avukatı ve hukuki danışmanlık sıfatıyla müvekkillerimize hizmet sağlamaktayız.

Şirketler Hukuku Yazı Arşivi

Şirketler Hukuku konusuyla ilgili yazılar.

İzmir Ortaklığın Giderilmesi Avukatı
İzmir Ortaklığın Giderilmesi Avukatı

Ticaret hukuku, hayatın her alanında oldukça yoğun görülen ticari faaliyetlerin hukuki boyutuyla ilgilenmektedir.Eski adı İzalei Şüyu, diğer adıyla da paylaşma olan davalara bakan İzmir ortaklığın giderilmesi avukatı, bölünmüş olmayan birden fazla sahibi olan taşınır veya taşınmazın, miras kalan malın, evin, tarlanın, arsanın, herkesin payları oranında bölünmesini ve hakim kararı ile pay sahiplerine paylaştırılmasını sağlar. → yazıyı okuyun

İzmir Şirket Avukatı
İzmir Şirket Avukatı

Şirket avukatı, şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirketlerin kuruluş aşamasından hizmet verdiği süre içindeki anlaşmalarına kadar şirket avukatları ilgilenir. → yazıyı okuyun

İzmir Ticaret Avukatı
İzmir Ticaret Avukatı

Ticaret hukuku, hayatın her alanında oldukça yoğun görülen ticari faaliyetlerin hukuki boyutuyla ilgilenmektedir. → yazıyı okuyun